Jak probíhá zápis do školy?

Přechod ze školky do školy je pro každé dítě zlomovým okamžikem. Končí jím bezstarostné dětství a začíná období, kdy si děti už nebudou jen hrát, ale taky se učit. K tomu sice dochází už ve školce, nicméně škola je přeci jen něco maličko jiného. Jak se na školu připravit? Co byste o zápisu měli vědět?

Zápis do školy je důležitý, ale i slavnostní okamžik

Každé dítě, a hlavně to, které má doma staršího sourozence, se do školy těší. Ví, že se tam něco nového naučí, konečně bude umět číst a psát jako dospělí. Navíc určitě dostane krásnou novou aktovku, po které už tak dlouho toužebně kouká.

Jak probíhá zápis do základní školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6 let věku. Výjimkou jsou děti, které dostanou odklad povinné školní docházky. Prvním krokem, jak přihlásit dítě do školy, je podat přihlášku do školy a vyplnit zápisní lístek (to určitě znáte už ze školky, taky jste podávali přihlášku do mateřské školy).

Kdy dítě do školy přihlásit?

Zápis do 1. třídy v naší škole se koná 16.4.2024 14 – 17 hodin.

Jak zápis do školy probíhá dál?

Zápis se skládá z formální části a praktické části. Formální část zahrnuje předložení potřebných dokladů, praktická pak rozhovor pedagoga s dítětem. Tahle část obvykle trvá asi 30 minut, zákonný zástupce může dítě doprovázet. Pedagog se snaží orientačně posoudit školní připravenost pomocí pracovního listu a dítě na několika stanovištích plní různé úkoly. Toto je zaměřeno na: geometrické tvary, levá – pravá strana, kresba postavy, mláďata, kdo umí – podepíše se, počítání do deseti……apod.

K formální části zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, kterým by měla začít povinná školní docházka. S sebou si kromě vyplněné žádosti k přijetí do prvního ročníku vezmou platný občanský průkaz, rodný list dítěte, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu. Pokud dítě dostalo v předchozím roce odklad, tak také rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Co by předškolák měl k zápisu umět?

· Dítě by mělo znát své jméno, příjmení, stejně tak jména rodičů a sourozenců.

· Mělo by znát adresu, kde bydlí a také svoje datum narození.

· Mělo by zvládnout sebeobsluhu.

· Mělo by také být samostatné a schopné nějakou dobu udržet pozornost

· Důležitý je také správný úchop tužky, schopnost stříhat nůžkami a lepit.

· Co se kreslení týká, dítě by mělo zvládnout nakreslit postavu člověka s detaily, dům, strom apod.

· Řeč by měla být bez větších nedostatků ve výslovnosti, dítě se snaží mluvit ve větách, dokáže vyjádřit myšlenku. Umí rozlišit minulost, přítomnost a budoucnost, stejně tak jednotné a množné číslo.

· Rozlišuje nahoře, dole, vedle, na, nad, před, pod, vedle, mezi, nahoře – dole, nízko – vysoko, první – poslední, daleko – blízko, dnes – včera, dřív – později atd.

· Napočítá do 5, pozná geometrické tvary.

· Umí seřadit 5 prvků podle velikosti.

· Roztřídí předměty do skupin podle tvaru, barvy, velikosti, …

· Odpoví na otázku.

· Pozná, co do skupiny nepatří.

· Řekne krátkou básničku.

· Umí si zavázat tkaničku.

· Dítě by také mělo znát a používat základní společenská pravidla – pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit…).

· K zápisu do školy by měl předškolák umět správně držet tužku.

Jak je to s odkladem školní docházky?

· Někdy ho doporučí už paní učitelky v mateřské škole, jindy vám ho doporučí při zápisu ve škole. Při něm paní učitelky zjišťují, zda je dítě dostatečně zralé a vyspělé na to, aby školu zvládlo. A to nejen duševně, ale i tělesně.

· Ať tak či tak, k zápisu musíte vždy, i když už víte, že budete žádat o odklad školní docházky. V tom případě si ale předem můžete na stránkách školy stáhnout žádost o odklad a třeba i navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), která musí vystavit doporučující posudek. Ten pak s sebou vezmete k zápisu a přiložíte ho k žádosti o odklad. Když to ale před zápisem nestihnete, nevadí. Vyšetření můžete absolvovat i později.

Jak vyšetření v PPP probíhá?

· Nejprve je třeba požádat o vyšetření v PPP a domluvit si termín vyšetření. O něj žádá vždy zákonný zástupce dítěte. Samotné vyšetření se pak provádí většinou v dopoledních hodinách, aby dítě spolupracovalo a nebylo unavené, obvykle bez přítomnosti zákonného zástupce. Když dítě ale odloučení nebude zvládat, samozřejmě bývají rodiče přizváni.

· Vyšetření se zaměřuje na zmapování úrovně rozvoje jednotlivých percepčních schopností jako zrakové a sluchové vnímání, grafomotorika (, koordinace oko-ruka, řeč (výslovnost, vyjadřování, slovní zásoba, artikulace), předčíselné představy, pozornost, prostorová orientace, emoční a pracovní zralost, paměť, schopnost adaptability, vědomosti a všeobecný přehled, to vše vzhledem k věku.

Jak se dozvíte, zda bylo dítě přijato?

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel základní školy ve správním řízení. Žák dostane při zápisu registrační číslo, pod ním je řízení vedeno. Výsledek se zákonní zástupci dozví jak ze zveřejněného seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tak písemnou formou. Písemné vyjádření by rodiče měli obdržet nejpozději do jednoho měsíce od konání zápisu, preferujeme osobní vyzvednutí. Veškeré termíny jsou vždy zveřejněny na stránkách školy i ve vývěsce školy.

Přejít nahoru
Přejít na začátek